Vyšehořováci a první světová válka

(text je kopií původního článku: Martin HŮRKA, 100 let od vypuknutí 1. světové války, Vyšehořovicko, 2014, roč. 5, č. 1, s. 6)

Roku 2014 jsme si připomínali 100 let od vypuknutí první světové války. K onomu smutnému výročí mají co říci i vyšehořovické kroniky, začněme tou obecní, která osvětluje mobilizaci na samém počátku války:

hos_vojna-1a„Při I. výzvě mobilisováni byli z naší obce [ženatí podtrženi, počet dětí v závorce]: Kubrycht Josef (2), Bucman Josef (2), Brožek Frant. (2), Hošek Vcl., Hošek Bedř. (2), Bohaboj Josef, Kalina Old., Schäfer Frt., Hlaváček Frant. (1), Pařízek Josef (2), Zach Ant. (3), Kadeřávek Vcl., Stupecký Eduard (1), Svatoš Josef, Urban Josef (4), Stupecký Josef (1), Manhart Frt. (7), Pospíšil Frt. (3), Novák Frt. (5), Vraný Jaroslav, Lachman Josef, Černý Josef, Brožek Josef, Bodlák Antonín.
Při II. výzvě odešli ze vsi: Stupecký Karel, Lehner F. (2), Havlíček Karel (6), Horálek Frt., Červenka A., Hoznour Vcl., Lonský Frt. (3).
… koní odvedeno: 2 koně ze dvora pod sedlo, 4 koně ze dvora s přípřeží – kočí Špaček Josef a Makal Josef, 2 koně u Bendlů s přípřeží – kočí Vocetka Frt., 1 valacha u Bendlů pod sedlo, 2 koně u Havlíčků pod sedlo.

Místní situaci v počátcích války si dokresleme též záznamem z farní kroniky: “Mobilisace způsobila veliké zděšení… kdy[ž] branci odcházeli do Čelakovic, vyprovázel je s pláčem zástup žen. Nebylo jediného, který by se slzou v oku neopouštěl dědinu. Bohužel rozčilení lidu vybíjelo se na náboženství a jeho kněžích. Místo proseb k nebesům, lid popíral prozřetelnost Boží… Smutným jevem při počátku války bylo, že mnohé ženy, zejména které nezúčastňovaly se bohoslužeb, utíkaly se k různým věšťkyním a vykladačkám karet, by zvěděly, jak se daří jejich manželům a zdaž se šťastně z války vrátí…
Školní kronika pak k průběhu první válečné zimy dodává:

…tříkrálová sbírka dětí na zakoupení vlny pro výrobu teplého šatstva udatným našim vojínům vynesla ve Vyšerovicích K 21,70, v Kozovazech K 18,30, celkem 40 K. Již dříve darovala místní školní rada K 25. Za tyto dary vyrobeno bylo žákyněmi 20 kuklí, 6 párů rukavic, 17 párů nátepníčků a 3 páry kamaší. Z toho dáno domácím právě narukujícím vojínům 3 kukle, 3 páry nátepníčků, 3 páry kamaší. Ostatní zasláno okresnímu pomocnému válečnému výboru v Čes. Brodě. Menší dítky cupovaly. Cupanina as 2 kg zaslána tamže.

Prameny a literatura:

  • Státní okresní archiv Praha-východ, fond Archiv obce Vyšehořovice, Pamětní kniha obce Vyšehořovic (1871-1951), s. 65.
  • Státní okresní archiv Praha-východ, fond Farní úřad Vyšehořovice, inv. č. 1, Liber memorabilium (Kronika fary Vyšehořovice) (1762-1940), s. 167.
  • Státní okresní archiv Praha-východ, fond Obecná škola Vyšehořovice, Školní kronika pro školu ve Vyšehořovicích (1878-1823), s. 98-99.