Vyšehořovická a kozovazská obydlí v průřezu věků

(text je kopií původního článku: Martin HŮRKA, Vyšehořovická a kozovazská obydlí v průřezu věků, Vyšehořovicko, 2017, roč. 6, č. 1, s. 9) Jak vypadala obydlí obyvatel Vyšehořovic, Kozovaz a další okolních vsí v minulých dobách? Nejstarší zmínka o Vyšehořovicích se váže ke 12. století, přesněji k roku 1178. Tehdy obyvatelé stavěli ještě tzv. polozemnice, částečně v zemi zahloubená jednoprostorová obydlí, ve kterých nebylo v zimě radno zvedat hlavu příliš vysoko Čti dále…

Dvě mochovské pozemkové knihy z předbělohorské doby

(text je kopií původního článku: Martin HŮRKA, Dvě mochovské pozemkové knihy z předbělohorské doby, Mochovský zpravodaj, 2014, č. 2, červen, s. 24-25) Mochov má to štěstí, že se k němu dochovaly hned dvě pozemkové knihy se záznamy ještě z předbělohorské doby (tj. z doby před třicetiletou válkou). Takto staré záznamy zdaleka nebývají pravidlem. Obě mochovské knihy jsou uchovávány ve Státním oblastním archivu v Praze na Chodovci. První musíme hledat ve fondu Velkostatek Kounice Čti dále…

Usedlosti ve Vyšehořovicích a Kozovazech roku 1567

(text je upravenou kopií původního článku: Martin HŮRKA, Poddanská hospodářství ve Vyšehořovicích a Kozovazech roku 1585, Vyšehořovicko, 2014, roč. 5, č. 1, s. 7-8) * Příspěvek byl původně publikován s chybným vročením. V Národním archivu se podařilo objevit jedinečný pramen dotýkající se Vyšehořovic a Kozovaz v době předbělohorské, tj. před třicetiletou válkou. Je jím šacuňk, tedy soupis poddanských usedlostí včetně udání jejich majetkové hodnoty, patrně z roku 1567 (při „papírové“ Čti dále…

Kozovazská čarodějnice

(text je kopií původního článku: Martin HŮRKA, Kozovazská „čarodějnice“, Vyšehořovicko, 2013, roč. 4, č. 1, s. 3) V registrech gruntovní rychty mochovské (1567-1630) se záznamy o kozovazských gruntech rudolfínské doby upoutá popis případu, který na přelomu 70. a 80. let 16. století jistě způsobit mnoho rozruchu v malé vísce. Kryštof Němec byl nucen se roku 1581 zaručit za svou ženu Dorotu. Ta totiž byla spolu se svým předešlým mužem Michalem Čti dále…

90 let místních hasičů

(text je kopií původního článku: Karel STEHLÍK, 90 let zdejšího sboru, Vyšehořovicko, 2014, roč. 5, č. 1, s. 4) Rok 2014 byl výjimečný v tom, že jednotka Sboru dobrovolných hasičů Vyšehořovice oslavila 90 let od svého založení. Tudíž bych rád ve zkratce připomněl onu dávnou dobu. Níže citovaný text je převzat ze Sjezdového památníku 44. župního sjezdu ve Vykáni, který byl vydán v roce 1931. “Zdejší sbor byl založen v Čti dále…

Kozovazáci v 16. století

(text je kopií původního článku: Martin HŮRKA, Kozovazáci v 16. století, Vyšehořovicko, 2013, roč. 4, č. 1, s. 3) Ve Státním oblastním archivu v Praze se nalézá rukou psaná kniha, která na více než 80 stranách obsahuje záznamy o jednotlivých gruntech v obci Kozovazy z konce 16. a počátku 17. století (tj. zejména z období vlády Rudolfa II.). Obdobně staré i o něco starší záznamy existují i k sousedním obcím Mochovu a Vykáni, k Vyšehořovicím Čti dále…

Osobnosti: Josef Srnec

(text je kopií původního článku: Martin HŮRKA, Osobnosti Vyšehořovicka: Josef Srnec, Vyšehořovicko, 2012, roč. 3, č. 1, s. 8-9) Ve druhém dílu série Osobnosti Vyšehořovicka se seznámíme s kozovazským rodákem Josefem Srncem, obchodníkem, podnikatelem, lidumilem, zbožným katolíkem a váženým občanem Karlína. Dle matriky vyšehořovické fary se 15. ledna 1830 (jiné údaje zmiňují 18. leden) narodil v Kozovazech v domě č. 12 (dnešní čp. 12) sedlákovi a pozdějšímu rychtáři Jakubu Srncovi a jeho Čti dále…

Úvod do historie obce Kozovazy

(text je upravenou kopií původního článku: Martin HŮRKA, Z historie Kozovaz, Vyšehořovicko, 2010, roč. 1, č. 1, s. 13-14) První zmínka o vsi Kozovazy pochází z roku 1391, kdy jsou sousední Vyšehořovice zmiňovány jako ležící „poblíž Kozovaz“. Z konce 14. století můžeme jmenovat i prvního známého majitele této vsi. Byl jím Jan z Cách (též uváděný jako „Johánek z Počernic řečený z Cách“). Jednalo se o člena bohaté pražské patricijské rodiny původně do Prahy přišedší Čti dále…